ekonomitorget

Ordlista

Då man talar om lån och försäkringar så används en hel del begrepp som man normalt inte befattar sig med. Här är några av de allra vanligaste och deras betydelse.

Amortera eller amortering – En amortering är en delsumma av ett lån som man brukar betala in månadsvis.

Annuitetslån – Ett annuitetslån har först en låg amortering och högre ränta. Allteftersom att man betalar av lånet så kommer amorteringen att bli större och räntan lägre.

Avgäld – En avgäld är helt enkelt an avgift. Detta kan innebära en ränte- eller skattbetalning.

Basbelopp – Det här är ett lagligt begrepp som avser allmän försäkring. Basbeloppet är relaterat till det prisläge som gäller i enlighet med årliga förändringar.

Belåningsvärde – Då en bank ska ge ett lån så gör man en bedömning av marknadsvärdet för det som ska belånas. Den här bedömningen kallas för belåningsvärde.

Bindningstid – Med bindningstid menar man en tidsperiod då villkoren för lånet inte förändras. Under en bindningstid kan man till exempel inte välja rörlig ränta istället för fast.

Borgenär – Den som ger ett lån kallas för borgenär. Detta kan vara en bank eller annan kreditgivare.

Borgensman – Om någon väljer att gå i borgen för ett lån och därmed ta ansvaret för uteblivna betalningar så kallas denna person för borgensman. Man kan vara borgensman för ett delbelopp av ett lån eller ha hela ansvaret för lånet vilket kallas för proprieborgen.

Bottenlån – Bottenlånet är den del av ett bostadslån som har en säkerhet i bostaden. Denna del brukar utgöra max 75% av marknadsvärdet för bostaden, och man får det normalt med bunden fast ränta.

Bundet lån – Med bundet lån så menar man ett lån där räntan har bestämts till en viss nivå under en viss tidsperiod.

Bunden ränta – Bunden ränta är egentligen samma sak som bundet lån eftersom man talar om en ränta som kommer att vara låst till en viss räntesats under en bestämd tidsperiod.

Effektiv ränta – Med effektiv ränta så menar man den totala kreditkostnaden som anges som årlig ränta på det belopp som man lånar. Det är ett slags jämförpris som gör att du kan ställa olika lån mot varandra och ta reda på vilket som blir billigast för dig.

Förfallodag – En förfallodag är den dag då amortering och ränta ska vara betald. Man har vanligtvis en förfallodag per månad samt en förfallodag för hela lånet.

Garanterad ränta – Med garanterad ränta så menar man att staten ger en garanti om räntenivån för att den inte ska överstiga en viss nivå för en viss storlek av lån.

Gäldenär- Den som har en skuld (ett lån) är en gäldenär.

Hypotekslån – Ett bottenlån kan också kallas för hypotekslån om det ingår i ett lån från en hypoteksförening eller någon form av institut.

Kapitalkostnad – Kapitalkostnaden för ett lån är summan av ränta och amortering.

Kontantinsats – Den summa pengar man kan ge själv, och som man inte behöver låna från banken som ger det huvudsakliga lånet, kallas för en kontantinsats.

Löptid – Varje lån har en löptid som beskriver när lånet ska vara återbetalt.

Marknadsräntor – Marknadsräntor är de räntesatser som är aktuella på lånemarknaden.

Marknadsvärde – Då man ska sälja en bostad eller något annat så uppskattar man värdet och detta kallas för marknadsvärde.

Notariatlån – Om man lånar pengar från ett företag eller privat som ändå ses över av en notarieavdelning hos en bank så kallas detta för notarielån.

Premie – Det belopp som man betalar in varje månad till en försäkring, eller den summa man betalar vid ett tillfälle för en försäkring, kallas för en premie. Helt enkelt en avgift man betalar för sin försäkring.

Rak amortering – Med rak amortering så betalar man av sitt lån med delbetalningar som har samma storlek under hela låneperioden.

Räntebidrag – Man kan få räntebidrag för nybyggda hus. Det här hör ihop med begreppet garanterad ränta.

Rörlig ränta – Den här räntan kommer att förändras i relation till det allmänna ränteläget.

Säkerhet – Banken kräver ofta en säkerhet för större lån för att försäkra sig om att de inte kommer att förlora pengar på att ge dig ett lån. Som säkerhet kan man använda sin bostad, bil, båt eller annat föremål med högt värde.

Serielån – Serielån är lån som läggs under en längre tid och med en specifik planering för hur de ska amorteras.

Topplån – Ett topplån är ett lån som man kan få i samband med ett bottenlån. Det här lånet har ingen säkerhet och det har en högre ränta än ett bottenlån. Det är ett lån som ges med rörlig ränta.

Upplupen ränta – Då man talar om räntan på ett lån under tiden fram till dagens datum så kallar man denna för uppslupen ränta.

Hemförsäkring – En försäkring som skyddar ditt hem och dina ägodelar. Kan tecknas för en eller flera personer i ett hushåll.